1. EdTech nariu gali tapti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
1.1. yra sulaukęs 18 metų veiksnus asmuo (fiziniams asmenims);
1.2 yra tiesiogiai susijęs su EdTech rinka (gali būti bet kurios valstybėje).

2. Stojamasis nario įnašas (metinis nario mokestis):
2.2. Fiziniams asmenims - 200 EUR;
2.3 Juridiniams asmenims - 500 EUR (gali dalyvauti iki 3 nurodytų įmonės darbuotojų).


3. Asmuo, siekiantis tapti nariu, juo tampa, kai jis:
3.1. užpildė nario anketą (arba turėjo pokalbį su asociacijos vadovu) bei pateikė prašymą vadovui įstoti į asociaciją;
3.2. vadovas patikrino asmens, pretenduojančio tapti nariu, reputaciją viešuose duomenų šaltiniuose;
3.3. valdyba, atsižvelgusi į reputacijos patikrinimo rezultatus, balsų dauguma patvirtina asmens prašymą tapti asociacijos nariu. Balsuojama el.paštu: PRITARIU/NEPRITARIU. Esant abejonių dėl asmens tinkamumo tapti asociacijos nariu ar reputacinės rizikos, balsavimas gali būti perkeliamas į artimiausią valdybos posėdį;
3.4. sumokėjo stojamąjį nario įnašą (metinį nario mokestį) į asociacijos vadovo nurodytą banko sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo asociacijos valdybos sprendimo priimti narį į asociaciją dienos.
3.5. EdTech Lithuania vadovas kiekvieną naują arba nepriimtą narį raštu informuoja apie valdybos sprendimą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, pareiškėjo prašyme nurodytu el. pašto adresu.
3.6. Naujo nario priėmimo į asociaciją data yra valdybos sprendimo diena.


4. EdTech Lithuania narių išstojimo tvarka

4.1. Kiekvienas EdTech Lithuania narys turi teisę savo noru išstoti iš EdTech Lithuania. Šiuo tikslu jis privalo pateikti rašytinį prašymą EdTech Lithuania vadovui ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išstojimo datos, kuriame yra nurodoma išstojimo priežastis. Šiuo atveju nario stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.


5. EdTech Lithuania narių pašalinimo tvarka, kai narys nebeatitinka narystei keliamų reikalavimų

5.1. Kiekvienas EdTech Lithuania narys privalo atitikti nariui keliamus reputacinius reikalavimus ir vykdyti EdTech Lithuania įstatuose ir etikos taisyklėse nurodytas visas pareigas.
5.2. Jei narys neatitinka šių reikalavimų, savo veiksmais padarė neigiamą poveikį EdTech Lithuania ir jos narių reputacijai arba kitaip pažeidė LR teisės aktų ir/arba asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir/ar asociacijos valdybos nustatytas pareigas, tuomet jo narystė yra automatiškai suspenduojama nuo tokios informacijos gavimo dienos. Tokiu atveju, vadovas nariui, kuriam suspenduota narystė, išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma suspendavimo priežastis ir prašymas paaiškinti aplinkybes ir priemones, kurių narys numato imtis, kad atstatyti situaciją.
5.2.1. Valdyba, gavusi nario paaiškinimą (arba negavusi daugiau nei per 20 dienų), svarsto dėl šio nario narystės suspendavimo laikotarpio arba, jei tokio laikotarpio nustatyti neįmanoma, tuomet – dėl pašalinimo iš narių.

5.2.3. Narys šalinimas valdybos balsų dauguma. Narystės suspendavimo laikotarpiu narys netenka teisės balsuoti narių susirinkimuose bei naudotis nariams suteikiamais narystės privalumais. Nario pašalinimo atveju stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.


6.
EdTech Lithuania narių pašalinimo tvarka, kai narys nemoka metinio nario mokesčio

6.1 Jei EdTech Lithuania narys vėluoja sumokėti nario mokestį ilgiau nei 120 dienų, jo narystė asociacijoje yra suspenduojama ir valdyba svarsto jo pašalinimą iš narių artimiausiame posėdyje. Narys šalinimas valdybos balsų dauguma. Nario pašalinimo atveju stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

EDTECH LITHUANIA ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO/IŠSTOJIMOTVARKA

persons left hand on white surface
persons left hand on white surface