Asociacijos EdTech Lithuania etikos kodeksas

I. Bendrosios nuostatos

1. EdTech Lithuania asociacijos nariai, siekiai palaikyti aukštus edukacinių technologijų veiklos standartus ir užtikrinti visuomenės, klientų, kolegų ir kitų sričių atstovų pasitikėjimą, priima šį etikos kodeksą ir įsipareigoja jį laikytis savo veikloje.
2. Visi asociacijos nariai yra lygūs.

II. Veiklos principai

1. Asociacijos nariai profesinėje veikloje vadovaujasi šiais principais:
1.1. Sąžiningumas ir skaidrumas – elgtis sąžiningai ir skaidriai savo veikloje, laikytis teisės aktų ir etinių standartų.
1.3. Bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas – stiprinti ryšius tarp asociacijos narių ,dalytis žiniomis ir patirtimi, skatinti bendruomeniškumą.
1.4. Konfidencialumo principas – saugoti ir gerbti konfidencialią informaciją, nesinaudoti jos asmeninėms ar kitų trečiųjų asmenų naudai
1.5. Interesų konfliktų vengimas – atstovauti asociaciją EdTech Lithuanian tik tuomet, jei nėra interesų konflikto, ir jei jų yra informuoti apie galimus interesų konfliktus.
1.6 Sąžininga konkurencija - asociacijos nariai turėtų vengti veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip nesąžininga konkurencija, pvz., melagingos informacijos apie konkurentus skleidimas, nesąžiningi sandoriai, ar neteisėti bandymai apriboti konkurenciją rinkoje.
1.7 Privalo laikytis visų galiojančių teisės aktų ir reguliavimų. Tai apima įstatymų, reglamentuojančių konkurenciją, monopolijų kontrolę ir vartotojų teises darbo kodeksą ir k.t

III. Draudžiama veikla, neetiškas elgesys

1. Asociacijos nariams draudžiama:
2. Platini netikslią ar klaidinančią informaciją, duomenis apie asociacijos EdTech Lithuania veiklą.
3. Bendradarbiavimas su verslo subjektais ar asmenimis, kurių veikla prieštarauja etikos principams ar teisės aktams.

IV. Asociacijos narių tarpusavio santykiai

1. Asociacijos nariai privalo:
1.1. Gerbti ir palaikyti kolegialius santykius, laikytis profesionalumo ir etikos principų.
1.2. Bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų, skatinti atvirumą ir sąžiningą konkurenciją.
1.3. Neleisti savo veiksmų ar pareiškimų menkinti kitų narių ar asociacijos reputacijos.

V. Etikos pažeidimai ir jų sprendimo tvarka

1. Etikos pažeidimų atvejus nagrinėja ir sankcijas, sprendžia dėl narystės sustabdymo arba pašalinimo skiria EdTech Lithuania valdyba.
2. Nariai gali teikti pranešimus apie galimus etikos pažeidimus.
3. Visi etikos pažeidimai nagrinėjami konfidencialiai ir objektyviai.

VI. Baigiamosios nuostatos

1. Šio kodekso laikymasis yra kiekvieno asociacijos nario pareiga.
2. Kodeksas tvirtinamas asociacijos valdybos posėdyje ir yra viešai prieinamas asociacijos interneto svetainėje.

woman wearing grey striped dress shirt sitting down near brown wooden table in front of white laptop computer
woman wearing grey striped dress shirt sitting down near brown wooden table in front of white laptop computer